سارا

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا …

 دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد: چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد…

بغضش رو به زحمت قورت داد

 و آروم گفت:خانوم… مادرم مریضه… اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن…
اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد… اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه… اونوقت… اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم… اونوقت قول می دم مشقامو …
معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین سارا …
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد . . .

/ 4 نظر / 9 بازدید
نسرین باقری

سلام. چقدر تلخ و غمگین..[ناراحت] قبول دارم که بعضی از معلمها اصلا شرایط دانش آموزان را درک نمی کنند..

ممنونم از کامنتی که گذاشته بودین. فکر میکنم بد نوشته بودم که برداشت شما این بوده که فکر میکنم موجود تکامل یافته ای هستم و همه ی اون فاکتورها رو هم درست اجرا میکنم. نوشته ام حالت شکایت داشت و منطق درستی بر اون حاکم نبود، ضمن اینکه قبل و بعد ماجرا رو هم ننوشته بودم

راستی من معمولا بی اسم و نشون کامنت میذارم!

بشر

چه بی شئور! خب عذرخواهی کن!!!