گابریل

از گابریل گارسیا می پرسند

اگر یک کتاب صد صفحه ای در مورد امید بنویسی چه می نویسی؟

در جواب می گوید:۹۹صفحه را خالی می گذارم ،صفحه آخر می نویسم امید آخرین چیزی است که می میرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید